Telefon +420-608 535 252
Email info@penzionlaky.cz

Ubytovací řád

 • Host se v den nástupu prokáže platným občanským průkazem, pasem, nebo jiným dokladem totožnosti. Bude seznámen s vybavením, bezpečnostními normami a provozem penzionu. Dále s vybavením pokoje a ostatních využívaných místností. Při souhlasu podepíše též odpovědnost za škody způsobené během pobytu. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení zaplatí host v plném rozsahu, pokud budou prokazatelně způsobeny hostem.
 • Host je ubytován v penzionu mezi 14 – 19 hodinou v den nástupu. Jiný čas lze dohodnout individuálně podle možností. Při nástupu obdrží jeden klíč od hlavního vchodu a od pokoje. V případě ztráty musí uhradit náklady spojené s výrobou nového klíče. Host využívá pokoj po dobu předem sjednanou, v den odjezdu uvolní ubytovací místnost do 11.00 hodin. Pokud se tak nestane, může být naúčtován ubytovatelem další den.
 • V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do el. či jiné instalace. V pokojích není povoleno používat vlastních elektrospotřebičů s výjimkou hygienických pomůcek, NB a nabíječek. V celém objektu je nutno dodržovat čistotu a pořádek. Host má k dispozici při vstupu do penzionu botník na boty a regály určené na přezůvky. V zájmu všech je udržování čistoty.
 • Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a dalších služeb ubytovacího zařízení. Je povinen zavírat vchodové dveře a neotevírat okna v přízemí- pouze ventilaci z důvodu možných krádeží. Nesmí umožňovat ubytování jiné osobě, pokud s ní nebyla uzavřena dohoda o ubytovací službě.
 • Při každém odchodu je ubytovaný povinen zhasnout světla, zkontrolovat vodovodní uzávěry, uzavření oken a zamčení dveří. Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách penzionu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉ BUDOVĚ! Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. Pokoj vrátit ve stejném stavu, v jakém byl předáván první den. Rodiče batolátek ručí za znečištění lůžkovin, koberců aj. Poruchy a poškození ihned nahlásit ubytovateli. V případě hrubého porušení má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
 • Host je povinen dodržovat noční klid mezi 23.00 – 7.00 a být ohleduplný k ostatním ubytovaným. Není dovoleno pohazovat odpadky v okolí domu. Není dovoleno hostům zpřístupnit penzion lidem, kteří v něm nejsou ubytováni.
 • V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky na pokojích. Úklid se provádí 1x týdně.
 • Není dovoleno manipulovat s termostaty v pokojích.
 • Není dovoleno vhazovat do odpadů záchodů syntetický materiál tzn. ubrousky z buničiny, jednorázové pleny, vložky apod.
 • Hosté jsou povinni dodržovat přísný zákaz vstupu do pokojů v lyžařské či cyklistické obuvi a v celém objektu penzionu používat přezůvky.
 • Při zájmu hosta o prodloužení doby pobytu, bude mu toto umožněno, pokud nebude kapacita plně vytížena, případně se ubytovaný může přestěhovat do jiného pokoje.
 • Pobyt zvířátek a domácích mazlíčků je povolen pouze za dohody s ubytovatelem.
 • Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních vnitřních i venkovních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu a v jeho venkovní části.